Đăng ký tài khoản khách hàng tại ONEVIET

Khởi tạo tài khoản Khách hàng tại ONEVIET
Tài khoản khách hàng tại ONEVIET là tài khoản khách hàng sử dụng để tương tác thông tin với ONEVIET. Bao gồm Đăng ký dịch vụ, Quản lý dịch vụ, Gửi và xác nhận yêu cầu hỗ trợ dịch vụ. Địa chỉ Email của khách hàng chính là tên đăng nhập vào tài khoản khách hàng, đồng thời cũng chính là địa chỉ Email để nhận các thông tin, thông báo về đơn hàng, dịch vụ mà ONEVIET gửi cho khách hàng.

Thông tin đăng nhập

Câu hỏi bảo mật

Sử dụng để xác nhận thông tin trong trường hợp Quý khách quên mật khẩu.

Thông tin cá nhân

Vui lòng nhập thông tin cá nhân đây một cách chính xác, đầy đủ để OneViet thuận tiện trong quá trình làm hợp đồng dịch vụ cho Quý khách.