Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Quảng cáo Google Tìm Kiếm từ Khóa

GOOGLE #1 - Quảng cáo Google Tìm Kiếm từ Khóa

Số từ khóa mở rộng: 1 - 8
Lượng click: Không hạn chế
Lượng hiển thị: Không hạn chế
Số mẫu quảng cáo: 2
Báo cáo: Hàng tháng

GOOGLE #2 - Quảng cáo Google Tìm Kiếm từ Khóa

Số từ khóa mở rộng: 1 - 15
Lượng click: Không hạn chế
Lượng hiển thị: Không hạn chế
Số mẫu quảng cáo: 4
Báo cáo: Hai lần/tháng

GOOGLE #3 - Quảng cáo Google Tìm Kiếm từ Khóa

Số từ khóa mở rộng: 1 - 20
Lượng click: Không hạn chế
Lượng hiển thị: Không hạn chế
Số mẫu quảng cáo: 6
Báo cáo: Hai lần/tháng

GOOGLE #4 - Quảng cáo Google Tìm Kiếm từ Khóa

Số từ khóa mở rộng: 1 - 30
Lượng click: Không hạn chế
Lượng hiển thị: Không hạn chế
Số mẫu quảng cáo: 10
Báo cáo: Hàng tuần

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (44.192.52.167) sẽ được hệ thống lưu lại.