Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Dịch vụ Email Server

Gói 5 Email - Dịch vụ Email Server

Địa chỉ Email: 5
Dung lượng: 25 GB
Khởi tạo: Miễn phí
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Gói 10 Email - Dịch vụ Email Server

Địa chỉ Email: 10
Dung lượng: 50 GB
Khởi tạo: Miễn phí
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Gói 15 Email - Dịch vụ Email Server

Địa chỉ Email: 15
Dung lượng: 75 GB
Khởi tạo: Miễn phí
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Gói 25 Email - Dịch vụ Email Server

Địa chỉ Email: 25
Dung lượng: 125 GB
Khởi tạo: Miễn phí
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (44.192.52.167) sẽ được hệ thống lưu lại.