Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Chứng nhận SSL EV mở rộng - Chứng nhận SSL - Bảo mật

Bảo mật: 1 website
Chỉ được cấp: Cho các tổ chức, doanh nghiệp và tập đoàn
Doanh nghiệp: Đăng ký phải được kiểm tra kỹ càng
Xác nhận: cả danh tính, tình trạng pháp lý và địa chỉ của doanh nghiệp
Mã hóa: mạnh nhất trên thị trường
Có trong chứng nhận: SSL DV, OV và EV
Tăng: xếp hạng Google cho trang của bạn
Thanh trình duyệt: thành màu xanh
Dấu chứng nhận: McAfee SECURE

 .