Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Khóa Tên Miền Quốc Tế - Bảo vệ - Khóa Tên Miền

Bảo vệ khoá: Cấp cao nhất (Registry level)
Cấp giấy chứng nhận khoá: An toàn
Chống chiếm quyền điều khiển: Trái phép
Bảo vệ thương hiệu: An toàn tuyệt đối

 .