Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Khóa Tên Miền Việt Nam - Bảo vệ - Khóa Tên Miền

Bảo vệ khoá: Cấp cao nhất (VNNIC level)
Cấp giấy chứng nhận khoá: An toàn
Chống chiếm quyền điều khiển: Trái phép
Bảo vệ thương hiệu: An toàn tuyệt đối

 .