Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký GOOGLE #4 - Quảng cáo Google Tìm Kiếm từ Khóa

Số từ khóa mở rộng: 1 - 30
Lượng click: Không hạn chế
Lượng hiển thị: Không hạn chế
Số mẫu quảng cáo: 10
Báo cáo: Hàng tuần

 .