Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký GOOGLE #2 - Quảng cáo Google Tìm Kiếm từ Khóa

Số từ khóa mở rộng: 1 - 15
Lượng click: Không hạn chế
Lượng hiển thị: Không hạn chế
Số mẫu quảng cáo: 4
Báo cáo: Hai lần/tháng

 .