Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký GOOGLE #1 - Quảng cáo Google Tìm Kiếm từ Khóa

Số từ khóa mở rộng: 1 - 8
Lượng click: Không hạn chế
Lượng hiển thị: Không hạn chế
Số mẫu quảng cáo: 2
Báo cáo: Hàng tháng

 .